Vapnödalens vägar

Våra vägar

Vägarna i Tiarp och Ågarp sköts av en samfällighetsförening. En ekonomisk förening som genom en styrelse förvaltar och ansvarar för vägarnas skötsel sommar och vinter. Information om vägarbeten kommer fortsättningsvis att lämnas på denna hemsida.


Samfällighetsföreningen

Tiarp-Ågarps samfällighetsförening.

Styrelsens har ansvar enligt AL samt lagen om förvaltning av samfällighet:

Styrelsen har ansvar för samfällighetens vägar inom Tiarp och Ågarps byar enligt ett anläggningsbeslut (AL) 1999-05-19. Styrelsen förvaltar sitt uppdrag som väghållare med de stadgar som blev fastställda vid lantmäteriförrättningen i samband med detta beslut. Uppdraget för styrelsen är att ansvara för de vägar som ingår enligt anläggningsbeslutet och hålla dessa farbara sommar som vinter. Styrelsen ansvarar även för skötsel av vägområdet vilket innefattar befintlig vägbana samt tillhörande vägslänter och vägdiken (ca 2 m ). Vägen ska ha fri höjd upp till 4,6 m. Reglementerade skyltar får endast finnas inom vägområdet.

Trafikverket gör i regel en vägsyn vart femte år beträffande våra vägars skötsel och status. På dessa grunder fattas sedan beslut om statligt årsbidrag ska beviljas till samfälligheten.

Halmstad kommuns tekniska avdelning har en årlig bevakning av samfällighetens verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska i mars månad hålla årsmöte för medlemmarna och redovisa samfällighetens verksamhet och ekonomi. Förvaltningshandlingarna ska sedan granskas av Halmstad kommun som på dessa grunder fattar beslut om årligt kommunalt bidrag. Trafikverket och Lantmäterimyndigheten kräver ständig uppdatering av styrelsens sammansättning samt vem som är samfällighetens kontaktman och firmatecknare.

Samfälligheten har ansvarsförsäkring samt rättsskydd hos REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar). Styrelsen kan begära utmätning av medlem som ej betalar in sin vägavgift i tid. Vägavgift ska betalats senast den 30 april. Beslut om vägavgift sker på årsstämman.

Medlems /delägares ansvar samt för inhyrda entreprenörer:

*Medlem som är byggherre på sin fastighet ansvarar för att samfällighetens styrelse i god tid blir informerad om detta projekt som kan beröra någon av våra vägar i Tiarp och Ågarp.

*Att gräva inom samfällighetens vägområde t.ex. i vägslänt, dike eller vägbana får absolut ej ske utan att styrelsens först ges tid att bereda en sådan fråga. Styrelsen ska så snart det är möjligt meddela sitt beslut och ge anvisningar för lämpliga åtgärder.

*Medlem ska anmäla till Kabelkollen innan grävning får ske med tanke på befintliga fiber- och elkablar som till 90 % är nergrävda inom vägområdets vägbana, vägslänt, dike (ca 2 m).

*Medlem ska fortlöpande informera styrelsen för samfälligheten om de arbeten som är under planering såväl kortsiktigt som långsiktigt.

*Medlem meddelar styrelsen när start ska ske för ett planerat arbete samt när detta i sin helhet beräknas vara avslutat.

*Medlem som bedriver tillfällig aktivitet som påtagligt berör samfällighetens vägar och dess framkomlighet ska sörja för att den ordinarie trafiken ska kunna passera utan hinder.

*Medlem bör undvika tung trafik på våra vägar vid tjällossning eller efter ihållande regnperioder. Detta gäller också vid mycket varma sommardagar då vägbanan blir mjuk och skör och lätt kan ta skada.

*Medlem /delägare får gärna hjälpa till med t.ex. renhållningen av våra vägar.

*Medlem/delägare bör visa hänsyn till övriga boende när vi färdas på våra byvägar.

Rune Bengtsson sökande till lantmäteriförrättning 1999-05-19


Protokoll

Dokumentet nedan gäller vägkorsningarna i nordväst vid kustvägen 610. Vägkorsningarna som ansluter väg 607 samt 601 med 610 utgör idag en stor olycksrisk med den ständigt ökande trafiken. Detta dokument skickades in till Trafikverket för att upplysa trafikansvariga om den olycksrisk som föreligger vid dessa korsningar, samt få ansvariga myndigheter att vidta åtgärder innan någon dödsolycka kommer ske.


Möten

Protokoll fört vid årsstämma i Tiarp-Ågarps samfällighetsförening den 29 juni 2020. Plats: Vapnö IP


Närvarande: Aron Chibba, Michael Howitz, Bengt Persson, Cecilia Anderberg, Jan Olof Fransson, Mikael Johnsson, Jakob Thronell, Per Bengtsson, Christian Hiljemark, Håkan Gunbro, Therese Gunbro, Mattias Lindeberg, Tobias Sandberg, Rune Bengtsson.

§1. Till ordförande för årsstämman valdes Jan Olof Fransson.

§2. Till sekreterare för årsstämman valdes Rune Bengtsson.

§3. Till justerare valdes Mattias Lindeberg och Bengt Persson.

§4. Sekreteraren läste verksamhetsberättelse för år 2019 vilken godkändes av årsstämman. Kassör Michael Howitz lämnade skriftlig ekonomisk redogörelse för det gångna året 2019. Revisionsberättelsen upplästes av sekreteraren där det framgick att ordning och bokföring var utan anmärkning men att årsstämman i övrigt skulle ta beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§5. I frågan om ansvarsfrihet för styrelsen begärdes sluten röstning. Efter sluten röstning av mötesdeltagarna förutom styrelsens ledamöter och ersättare blev utfallet följande: 5 röstade för nej, och 7 röstade för ja till ansvarsfrihet. Valda justerare för årsstämman nämnda enligt ovan var rösträknare och kontrollanter.

§6. Inga motioner var inlämnade. Styrelsen hade i sin kallelse till årsstämman hänvisat till att besparingsåtgärder kommer gälla under året och endast nödvändigt vägunderhåll som tidigare år kommer att utföras. En inriktning ska gälla framöver att inom några år kunna utföra de förseglingsarbete som måste göras på föreningens huvudväg ( den s.k. Slingan ).

§7. Samma arvoden för år 2019 föreslogs även gälla för år 2020 enligt nedan: Ordförande 4000 kr, kassör 3000 kr, sekreterare 1500 kr, mötesarvode 400 kr/ tillfälle. Arvode till revisor 1000 kr. Timlön för utfört arbete som sker under styrelsens ledning 300 kr / tim.

§8. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om uttaxering 45 kr / andel för år 2020 .

§9. Val av ordförande och styrelse: Valberedningen föreslog följande sammansättning av styrelse för år 2020. Till styrelsens ordförande valdes Rune Bengtsson för 1 år. Till ledamöter för 2 år nyvaldes Mattias Lindeberg och Roland Millheden. Ett fyllnadsval för ledamot gjordes där Peter Sjösten nyvaldes för 1 år. Som kassör och föreningens firmatecknare kvarstår Michael Howitz ytterligare 1 år.

Val av ersättare för styrelseledamöter: Till ersättare omvaldes Ulf Andersson och Jan Olof Fransson för 2 år. Ett fyllnadsval för ersättare gjordes där Bo Olsson nyvaldes för 1 år. Per Bengtsson och Mikael Johnsson kvarstår som ersättare för 1 år.

§10. Till revisor valdes Eva Björnsdotter Lindeberg för 1 år. Nyval Therese Gunbro som ersättare 1 år. Kvarstående revisor är Sören Nilson på 1 år och som ersättare är Mariann Sandvall Webb på 1 år.

§11. Till ledamot i valberedning omvaldes Christian Hiljemark från Ågarp för 1 år och som tillika är sammankallande. Till ny ledamot i valberedningen nyvaldes Magnus Kristensson från Tiarp för 1 år.

§12. Under denna punkt ventilerades några frågor om föreningens styrelsearbete och val varvid valberedningens ordförande Christian Hiljemark framförde att invalda ledamöter och ersättare bör vara beredda att ta även de viktiga posterna i en styrelse. Att ett styrelsearbete fungerar som bäst när besluten kan tas i samklang. Att en god planläggning är viktig när det gäller föreningens ekonomi och att flera offerter bör inhämtas före varje igångsättning av ett större beställt arbete. I detta sammanhang diskuterades också ett styrelsebeslut från 2018-02-28 angående maxbelopp 2500 kr för inköp eller arbeten som kan beställas eller utföras av enskild styrelsemedlem i ett akut läge.

§13. Innan årsstämman avslutades framförde flera medlemmar ett stort tack till de avgående ledamöterna och ersättarna för de arbete som de utfört under sina år i föreningen. Beslutades att årsstämmoprotokollet ska vara justerat den 6 juli 2020. Efter justering ska protokollet anslås i anslagstavlorna i Tiarp och Ågarp. Se även vapnodalen.se under rubriken "Våra vägar"
 

....................................... ........................................ ....................................... ....................................

Rune Bengtsson         Jan Olof Fransson        Mattias Lindeberg      Bengt Persson

Sekreterare                 Mötesordförande               Justerare                   JusterareVägarbeten

Information om vägarbeten kommer här.


Historik

Ny hårdbeläggning av vår genomfartsväg Tiarp-Ågarp gjordes år 2014 av MASAB


Lite historik kring våra vägar i Vapnödalen.

Under slutet av 1800-talet aktualiserades frågan om att införa rättsregler för väghållningen på enskilda vägar här i landet. Först tillkom 1907 års lag om enskilda vägar där varje bostadsinnehavare blev vägunderhållningsskyldig och skulle sköta en viss väglott (del av vägsträckan). Pengar saknades. Senare framkom önskemål om reformer som utmynnade i 1926 års lag om enskilda vägar. Därmed uppkommer begreppet vägsamfällighet som bildades genom att de vägunderhållningsskyldiga fick utse en styrelse med fastställda stadgar. Lantmäterimyndigheten reglerade dessa gällande andelstal och utformade stadgar för drift och underhåll.

Denna lag ersattes av en ny lag år 1939 (EVL) lagen om enskilda vägar då väglottsystemet övergavs helt och vägsamfälligheter bildades på landsbygden och vägföreningar inom tätbebyggelse.

Här i Vapnö bildades följande tre vägsamfälligheter Tiarp, Ågarp och Källstorp som var verksamma fram till år 1952. För att förbättra väghållningen i Vapnödalen och möjliggöra så att skolbussen och mjölkbilen samt övriga större fordon skulle komma fram på våra byvägar valde man att gå samman i en vägsamfällighet 1959. Den benämndes Vapnödalens vägsamfällighet. Vissa vägavsnitt togs då bort vid denna sammanläggning vilket främst berodde på att Försvaret med dåvarande flygflottiljen F14 ville bygga nya basvägar för sina flygplan här i kanterna av Nyårsåsen. Vår väg 601 som sträcker sig från E:6 till väg 610 (kustvägen) byggdes år 1955 samt vägen mot Ågarps allé. Denna väg byggdes lite bredare för att vara basväg för flygplanen när de skulle gömmas i kanten av Nyårsåsen. Vid vissa övningar som F14 bedrev på den tiden kunde innebära att man mötte ett rullande flygplan på denna vägen när man skulle köra in till Halmstad.

Nästa reform inträffade 1974 då anläggningslagen (AL) tillkom. Från denna tid bildas inga fler nya vägsamfälligheter utan nu gäller gemensamhetsanläggningar. EVL upphörde att gälla 1997-12-31.  Genom en lantmäteriförrättning som kostade 90.000 kr ombildades Vapnödalens vägsamfällighet 1999-05-19 enligt Anläggningslagen (AL). Vid denna förrättning beslutades att vissa vägsträckor som Källstorpsvägen, Tiarpsvägen och Bjällbovägen skulle utgå från den gemensamma väghållningen. Föreningens beslut blev istället att kraftsamla mer på våra vägar i Tiarp och Ågarp där det mesta av bygdens folk bor och verkar. Även de övriga små anslutningsvägarna inne byarna Tiarp och Ågarp togs i gemensamhetsanläggningen. Avsikten i de beslutet var att hjälpa till med nödvändigt underhåll så som snöröjning, buskröjning och vägskrapning på dessa anslutningsvägar. Dessa tillkommande anslutningsvägar bildar tillsammans ca 5 km mer väg som samfällighetsföreningen ska hålla i ett sådant skick att de är farbara sommar som vinter. Tyvärr får föreningen klara detta utan något statligt bidrag från Trafikverket. Vår gemensamhetsanläggning fick göra ett namnbyte till Tiarp-Ågarps samfällighetsförening (Tiarp Ga:1). Förvaltningen anses som en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) SFL. Vid lantmäteriförrättningen togs beslut om andelstal för varje fastighet genom den s k Tonkm-metoden som bygger på beräkningar på bl.a. fastighetens nyttjande vad gäller fast boende eller fritidsboende. Verksamhet på fastigheten beräknas för jord- och skogsbruk, hästfastigheter med inackorderade hästar samt övrig verksamhet som också kan påverka vägslitage.

Den totala väglängden som varje fastighet har ut till närmast allmänna väg har också stor betydelse. Alltså en fastighetsägare som bor längst in på byvägen får också betala mest till sin väg. Styrelsen har tagit beslutet att sänka axeltrycket (8-12 ton) på våra vägar för att förhindra framtida skador t.ex. i samband med tjällossning eller vid ihållande regn. Betrakta våra vägar som din egen väg och värna om den så fort du ser en risk att den kan komma att bli skadad. Är du ägare till en fastighet i Tiarp eller Ågarp är du också en delägare i våra samfällt ägda vägar som vi har i våra byar. Som medlem och delägare i våra vägar har du rätten att upphäva det sänkta axeltrycket (8-12 ton) på våra vägar om du anser att den tunga transporten nödvändigtvis måste ske just vid detta tillfälle.

För övrigt vill styrelsen rekommendera 30 km/tim när vi färdas förbi våra medlemmars hus och tomter genom byn. Styrelsen hoppas alla får många trevliga och säkra resor på våra samägda vägar.