Vapnödalens vägar

Våra vägar

Vägarna i Tiarp och Ågarp sköts av en samfällighetsförening. En ekonomisk förening som genom en styrelse förvaltar och ansvarar för vägarnas skötsel sommar och vinter. Information om vägarbeten kommer fortsättningsvis att lämnas på denna hemsida.


Samfällighetsföreningen

Tiarp-Ågarps samfällighetsförening.

Styrelsens har ansvar enligt AL samt lagen om förvaltning av samfällighet:

Styrelsen har ansvar för samfällighetens vägar inom Tiarp och Ågarps byar enligt ett anläggningsbeslut (AL) 1999-05-19. Styrelsen förvaltar sitt uppdrag som väghållare med de stadgar som blev fastställda vid lantmäteriförrättningen i samband med detta beslut. Uppdraget för styrelsen är att ansvara för de vägar som ingår enligt anläggningsbeslutet och hålla dessa farbara sommar som vinter. Styrelsen ansvarar även för skötsel av vägområdet vilket innefattar befintlig vägbana samt tillhörande vägslänter och vägdiken (ca 2 m ). Vägen ska ha fri höjd upp till 4,6 m. Reglementerade skyltar får endast finnas inom vägområdet.

Trafikverket gör i regel en vägsyn vart femte år beträffande våra vägars skötsel och status. På dessa grunder fattas sedan beslut om statligt årsbidrag ska beviljas till samfälligheten.

Halmstad kommuns tekniska avdelning har en årlig bevakning av samfällighetens verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska i mars månad hålla årsmöte för medlemmarna och redovisa samfällighetens verksamhet och ekonomi. Förvaltningshandlingarna ska sedan granskas av Halmstad kommun som på dessa grunder fattar beslut om årligt kommunalt bidrag. Trafikverket och Lantmäterimyndigheten kräver ständig uppdatering av styrelsens sammansättning samt vem som är samfällighetens kontaktman och firmatecknare.

Samfälligheten har ansvarsförsäkring samt rättsskydd hos REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar). Styrelsen kan begära utmätning av medlem som ej betalar in sin vägavgift i tid. Vägavgift ska betalats senast den 30 april. Beslut om vägavgift sker på årsstämman.

Medlems /delägares ansvar samt för inhyrda entreprenörer:

*Medlem som är byggherre på sin fastighet ansvarar för att samfällighetens styrelse i god tid blir informerad om detta projekt som kan beröra någon av våra vägar i Tiarp och Ågarp.

*Att gräva inom samfällighetens vägområde t.ex. i vägslänt, dike eller vägbana får absolut ej ske utan att styrelsens först ges tid att bereda en sådan fråga. Styrelsen ska så snart det är möjligt meddela sitt beslut och ge anvisningar för lämpliga åtgärder.

*Medlem ska anmäla till Kabelkollen innan grävning får ske med tanke på befintliga fiber- och elkablar som till 90 % är nergrävda inom vägområdets vägbana, vägslänt, dike (ca 2 m).

*Medlem ska fortlöpande informera styrelsen för samfälligheten om de arbeten som är under planering såväl kortsiktigt som långsiktigt.

*Medlem meddelar styrelsen när start ska ske för ett planerat arbete samt när detta i sin helhet beräknas vara avslutat.

*Medlem som bedriver tillfällig aktivitet som påtagligt berör samfällighetens vägar och dess framkomlighet ska sörja för att den ordinarie trafiken ska kunna passera utan hinder.

*Medlem bör undvika tung trafik på våra vägar vid tjällossning eller efter ihållande regnperioder. Detta gäller också vid mycket varma sommardagar då vägbanan blir mjuk och skör och lätt kan ta skada.

*Medlem /delägare får gärna hjälpa till med t.ex. renhållningen av våra vägar.

*Medlem/delägare bör visa hänsyn till övriga boende när vi färdas på våra byvägar.

Rune Bengtsson sökande till lantmäteriförrättning 1999-05-19


Protokoll

Dokumentet nedan gäller vägkorsningarna i nordväst vid kustvägen 610. Vägkorsningarna som ansluter väg 607 samt 601 med 610 utgör idag en stor olycksrisk med den ständigt ökande trafiken. Detta dokument skickades in till Trafikverket för att upplysa trafikansvariga om den olycksrisk som föreligger vid dessa korsningar, samt få ansvariga myndigheter att vidta åtgärder innan någon dödsolycka kommer ske.


Möten

Protokoll för Årsstämma i Tiarp-Ågarps samfällighetsförening torsdagen den 31/3 2022 kl. 19:00 på Vapnö IF:s klubbhus

(Kan även laddas ned som word-fil längst ner)

Närvarande: Rune Bengtsson, Michael Howitz, Mattias Lindeberg, Peter Sjösten, Roland Millheden, Jan Olof Fransson, Mikael Johnsson och Therés Gunbro.

Kort redogörelse av Rune rörande händelserna från sommaren 2019 fram till idag i fråga om Trafikverkets granskning av vårt vägnät utförd av utredare Stefan Frisk.

Kommande styrelse skall se över andelstalen då fastigheter i området fått ändrade förhållande jämfört med tidigare.

Rune (sittande ordförande) förklarar därefter mötet öppnat.

§1. Val av ordförande för mötet: Rune Bengtsson.

§2. Val av sekreterare för mötet: Mattias Lindeberg.

§3. Val av justerare: Peter Sjösten och Roland Millheden.

§4. Verksamhetsberättelse, Kassaredogörelse och Revisorernas berättelse: Årsberättelse för 2021 gicks igenom. Kassa redogörelse av Mikael Howitz genomfördes samt revisorernas redogörelse lästes upp.

§5. Fråga om ansvarsfrihet: Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021 beviljades.

§6. Inga motioner har tillkommit. 

Sittande styrelse har efter Trafikverkets rekommendation (Stefan Frisk) som förslag att vägbanan skall ytbehandlas på vägdel 1 (Slingan). Detta bör göras senast utgången av 2022 för att vägbanans integritet skall kunna bibehållas och därmed förlänga vägens livstid med flertalet år.

Ansökan om särskilt bidrag är inlämnad av styrelsen 2020-07-13. Alternativt får samfälligheten ansöka om lån i bank.

Årsmötet föreslår att det undersöks huruvida vi kommer få bidraget eller inte och om så INTE är fallet så ges styrelsen mandat att besluta om låntagande för samfällighetsföreningens räkning senast den sista april.

Förslaget ovan klubbades enhälligt av Årsmötet.

§7. Arvode till styrelsen under 2022 sätts till: Ordförande 4000 kronor, Kassör 3000 kronor, Sekreterare 1500 kronor, Revisorer 1000 kronor, Mötes arvode 400 kronor och timlön för arbete utfört för samfälligheten 300 kronor.

§8. Styrelsens förslag om samt beslut om debiteringslängd och uttaxering för 2022: Styrelsen föreslår 50kr/andel i debiteringslängd, vilket klubbas.

§9. Val av ordförande för 1 år, ledamöter samt ersättare för ledamot för 2 år:
Till följande poster valdes:

Styrelseordförande 1 år: Rune Bengtsson.
Ledamöter på ytterligare 1 år Peter Sjösten samt Michael Howitz.
Omvalda för 2 år Mattias Lindeberg samt Roland Millheden.
Till ersättare under 2 år valdes Ulf Andersson och Jan-Olof Fransson.
Kvarstående ersättare ytterligare 1 år är Mikael Johnsson, Bo Olsson och Bengt Eriksson.

§10. Val av revisorer och ersättare för en tid av 1 år: Sittande är Eva Lindeberg och Mariann Sandvall Webb. Båda omvaldes på 1 år. Ersättare för revisorer omväljs för 1 år: Therés Gunbro samt Johan Fürst.

§11. Val av valberedning för en tid av 1 år: Omvalda för 1 år är Christian Hiljemark Samt Magnus Kristensson. Sammankallande är Christian Hiljemark

§12. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns att ta upp.

§13. Datum då stämmoprotokollet finns justerat samt tillgängligt från och med: 2022-03-25

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.
 

....................................... ........................................ ....................................... .......................................

   Mattias Lindeberg       Rune Bengtsson           Peter Sjösten         Marie-Helen Strid

      Sekreterare               Mötesordförande            Justerare                   JusterareVägarbeten

Här kommer information om eventuella vägarbeten på vår väg.


Historik

Ny hårdbeläggning av vår genomfartsväg Tiarp-Ågarp gjordes år 2014 av MASAB


Lite historik kring våra vägar i Vapnödalen.

Under slutet av 1800-talet aktualiserades frågan om att införa rättsregler för väghållningen på enskilda vägar här i landet. Först tillkom 1907 års lag om enskilda vägar där varje bostadsinnehavare blev vägunderhållningsskyldig och skulle sköta en viss väglott (del av vägsträckan). Pengar saknades. Senare framkom önskemål om reformer som utmynnade i 1926 års lag om enskilda vägar. Därmed uppkommer begreppet vägsamfällighet som bildades genom att de vägunderhållningsskyldiga fick utse en styrelse med fastställda stadgar. Lantmäterimyndigheten reglerade dessa gällande andelstal och utformade stadgar för drift och underhåll.

Denna lag ersattes av en ny lag år 1939 (EVL) lagen om enskilda vägar då väglottsystemet övergavs helt och vägsamfälligheter bildades på landsbygden och vägföreningar inom tätbebyggelse.

Här i Vapnö bildades följande tre vägsamfälligheter Tiarp, Ågarp och Källstorp som var verksamma fram till år 1952. För att förbättra väghållningen i Vapnödalen och möjliggöra så att skolbussen och mjölkbilen samt övriga större fordon skulle komma fram på våra byvägar valde man att gå samman i en vägsamfällighet 1959. Den benämndes Vapnödalens vägsamfällighet. Vissa vägavsnitt togs då bort vid denna sammanläggning vilket främst berodde på att Försvaret med dåvarande flygflottiljen F14 ville bygga nya basvägar för sina flygplan här i kanterna av Nyårsåsen. Vår väg 601 som sträcker sig från E:6 till väg 610 (kustvägen) byggdes år 1955 samt vägen mot Ågarps allé. Denna väg byggdes lite bredare för att vara basväg för flygplanen när de skulle gömmas i kanten av Nyårsåsen. Vid vissa övningar som F14 bedrev på den tiden kunde innebära att man mötte ett rullande flygplan på denna vägen när man skulle köra in till Halmstad.

Nästa reform inträffade 1974 då anläggningslagen (AL) tillkom. Från denna tid bildas inga fler nya vägsamfälligheter utan nu gäller gemensamhetsanläggningar. EVL upphörde att gälla 1997-12-31.  Genom en lantmäteriförrättning som kostade 90.000 kr ombildades Vapnödalens vägsamfällighet 1999-05-19 enligt Anläggningslagen (AL). Vid denna förrättning beslutades att vissa vägsträckor som Källstorpsvägen, Tiarpsvägen och Bjällbovägen skulle utgå från den gemensamma väghållningen. Föreningens beslut blev istället att kraftsamla mer på våra vägar i Tiarp och Ågarp där det mesta av bygdens folk bor och verkar. Även de övriga små anslutningsvägarna inne byarna Tiarp och Ågarp togs i gemensamhetsanläggningen. Avsikten i de beslutet var att hjälpa till med nödvändigt underhåll så som snöröjning, buskröjning och vägskrapning på dessa anslutningsvägar. Dessa tillkommande anslutningsvägar bildar tillsammans ca 5 km mer väg som samfällighetsföreningen ska hålla i ett sådant skick att de är farbara sommar som vinter. Tyvärr får föreningen klara detta utan något statligt bidrag från Trafikverket. Vår gemensamhetsanläggning fick göra ett namnbyte till Tiarp-Ågarps samfällighetsförening (Tiarp Ga:1). Förvaltningen anses som en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) SFL. Vid lantmäteriförrättningen togs beslut om andelstal för varje fastighet genom den s k Tonkm-metoden som bygger på beräkningar på bl.a. fastighetens nyttjande vad gäller fast boende eller fritidsboende. Verksamhet på fastigheten beräknas för jord- och skogsbruk, hästfastigheter med inackorderade hästar samt övrig verksamhet som också kan påverka vägslitage.

Den totala väglängden som varje fastighet har ut till närmast allmänna väg har också stor betydelse. Alltså en fastighetsägare som bor längst in på byvägen får också betala mest till sin väg. Styrelsen har tagit beslutet att sänka axeltrycket (8-12 ton) på våra vägar för att förhindra framtida skador t.ex. i samband med tjällossning eller vid ihållande regn. Betrakta våra vägar som din egen väg och värna om den så fort du ser en risk att den kan komma att bli skadad. Är du ägare till en fastighet i Tiarp eller Ågarp är du också en delägare i våra samfällt ägda vägar som vi har i våra byar. Som medlem och delägare i våra vägar har du rätten att upphäva det sänkta axeltrycket (8-12 ton) på våra vägar om du anser att den tunga transporten nödvändigtvis måste ske just vid detta tillfälle.

För övrigt vill styrelsen rekommendera 30 km/tim när vi färdas förbi våra medlemmars hus och tomter genom byn. Styrelsen hoppas alla får många trevliga och säkra resor på våra samägda vägar.


Skapa din hemsida gratis!