Om oss

Bli medlem

Vill du bli en medlem i Vapnödalens byalagsförening? Medlemsavgiften betalas en gång om året och är 80:- för vuxna och 20:- för barn.

Avgiften betalas in till bankgiro 5421-8896.

Har Ni några frågor är det bara att kontakta oss!

Alla är välkomna som medlemmar till Vapnödalens förening!

Styrelse

Kontakt

Har du några frågor om föreningen eller vill komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta ordförande Michael Howitz eller kassör Rune Bengtsson för mer information om Vapnödalen.

Michael Howitz

Adress: Ågarp Dalalund 30591 Halmstad

Telefon: 0705843072

Rune Bengtsson

Adress: Tiarp Solvalla 30591 Halmstad

Telefon: 0731818737

E-post: solvallagard@gmail.com

Stadgar

Här finns föreningens stadgar. Läs dem på hemsidan eller ladda ner dem via länken nedan!

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Vapnödalens byalagsförening vilken bildades den 28/2 1998. Föreningen och dess medlemmar blev anslutna till Sveriges Hembygds-förbund år 1999.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Vapnö socken.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, ändamål.


§ 2 Byalagsföreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Byalagsföreningen ska i detta syfte arbeta för:

  •    att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  •    att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  •    att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.
  •    att under verksamhetsåret ordna möten för social samvaro mellan människor.

Föreningens frågor som har riksintresse kan föras vidare till Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma. Föreningsmedlem må delta.


§ 3 Byalagsföreningens verksamhet

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01-01 - - 12- 31.

Styrelsen föreslår till årsmötet kommande års verksamhet i ett årsprogram. Årsmötet fastställer årsprogram och styrelsen utarbetar arbetsplan för genomförandet som föreläggs föreningens arbetssektioner.

Årsmötet utser ledamöter till föreningens arbetssektioner för genomförandet av:

  •    hembygdsverksamheten
  •    miljövård av vår hembygd
  •    traditionella fester
  •    fritidsverksamhet för alla åldrar


§ 4 Organisation av styrelse (byarådet)

4.1 Ordförande representerar byalagsföreningen officiellt. Sammankallar och leder styrelsens förhandlingar.

4.2 Vice ordföranden ersättare vid frånvaro av ordinarie ordförande.

4.3 Sekreteraren skall föra och förvara protokoll samt förvara inkomna skrivelser. Upprätta förslag till årsberättelse och kallelse till årsmöte. Ombesörja att kallelse och årsberättelse utsändes till alla medlemmar.

4.4 Kassören skall uppbära alla avgifter och anslag samt verkställa alla utbetalningar för byalagsföreningen. Föra kassabok och medlemsmatrikel.

4.5 Ledamot (förvaltare) skall föra inventarieförteckning.

4.6 Ledamot

4.7 Ledamot

4.8 Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år.

4.9 Övriga sex ledamöter väljs av årsmötet för två år och konstituerar sig själva inom styrelsens för sitt uppdrag enligt ovan (4.2 - 4.7)

4.10 Antalet ersättare för ledamöter i styrelsen ska vara minst två.

4.11 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

4.12 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och ändamålsparagraf (§ 2) samt vad årsmötet har beslutat.


§ 5 Medlemskap

5.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen (§2) angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalas. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

5.2 Styrelseledamöter och sektionsledamöter väljs av föreningens medlemmar.

5.3 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet på förslag från styrelsen utses till hedersmedlem.

5.4 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.


§ 6 Räkenskaper och revision

6.1 Föreningens räkenskaper förs av kassören per kalenderår.

6.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.

6.3 Styrelsen ska senast den 31 jan till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

6.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 15 feb till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkt ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.


§ 7 Avgifter

7.1 Medlemsavgiften för kommande år beslutas på årsmötet.

7.2 Medlem som ej betalt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som beslutas av föreningens styrelse.

7.3 Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 


§ 8 Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.


§ 9 Förvärv och försäljning av fast och lös egendom

Föreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

Före varje sådant ställningstagande rekommenderas föreningen att rådgöra med det regionala förbundet.


§ 10 Ordinarie årsmöte

10.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelse beslutar.

10.2 Alla medlemmar och styrelseledamöter som fyllt arton år har rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

10.3 Skriftlig kallelse till årsmötet tillställs medlemmarna senast två veckor innan möte.

10.4 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem. Sådan motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 1 feb. Styrelsen ska skriftligen svara på motionen.

10.5 Valberedningen redovisar till styrelsen senast den 1 feb eventuellt förslag till nyval av personer till den kommande styrelsen med revisorer.

10.6 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

10.7 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas enligt stående


Dagordning

1. Årsmötets behöriga utlysande.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

3. Val av två justerare.

4. Årets verksamhetsberättelse.

5. Kassaredogörelse och revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Behandling av inkomna ärenden och motioner.

8. Styrelsens förslag till kommande års verksamhet.

Fastställande av årsprogram.

9. Beslut om nästkommande års medlemsavgift.

Fastställande av eventuella arvoden eller andra ersättningar.

10. Val av styrelse:

a / Ordförande för en tid av ett år.

b/ Ledamöter för en tid av två år.

c/ Ersättare för ledamöter för en tid av två år.

11. Val av två revisorer jämte två ersättare för nästkommande verksamhetsår.

12. Val av minst två medlemmar till valberedning för nästkommande

verksamhetsår. Sammankallande ska utses.

13. Val av ledamöter till föreningens arbetssektioner för kommande

verksamhet. Sammankallande ska utses i respektive arbetssektion.

14. Övriga frågor.

15. Avslutning.


§ 11 Extra årsmöte

11.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens röstberättigade medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

11.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.

11.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställs medlemmarna i samband med kallelsen.

11.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.


§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte.

Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.


§ 13 Förvaring av handlingar

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att protokoll och gällande stadgar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

Föreningens räkenskaper och kassabokföring förs av kassören och ska finnas tillgängliga för föreningens revisorer.


§ 14 Upplösning av föreningen

14.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmöte ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar.

14.3 Föreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Fastställda vid årsmötet i Vapnö den 25 februari 2007.

Skapa din hemsida gratis!